Konkursy Kurort Pracownie

ZAKŁADAM KIECĘ I LECĘ – konkurs na najładniej ustrojoną spódnicę

Drogie Panie! Ogłaszamy konkurs na najpiękniej przybraną spódnicę. Stylizację można przygotować dowolną techniką, a spódnice ustroić dowolnymi ozdobami. Spódnica może być gotowym wyrobem – ocenie podlegać będą wykonane na niej ozdoby. Pula nagród to 1200 zł!
Konkurs – podobnie jak „Rynek w Tomacie” – odbędzie się w sobotę 6 sierpnia na Rynku w ramach imprezy „Lądeckie Cudawianki”.
Zapraszamy Was bardzo serdecznie! Oczywiście ekscentrycznych Panów również!

Regulamin konkursu na
najładniej ustrojoną spódnicę „ZAKŁADAM KIECĘ I LECĘ”

I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju.
2. Konkurs odbywa się w terminie od 28 lipca do 6 sierpnia 2022 r. w ramach wydarzenia „Lądeckie Cudawianki”.

II. Przedmiot i cele konkursu
1. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie najciekawiej ustrojonej spódnicy. Stylizacje można przygotować dowolną techniką, a spódnice ustroić dowolnymi ozdobami. Spódnica może być gotowym wyrobem, ocenie podlegać będą wykonane na niej ozdoby.
2. Cel konkursu:
• rozwijanie kreatywności i wyobraźni
• pogłębianie umiejętności plastycznych i manualnych
• integracja środowiska lokalnego

III. Uczestnicy
1. Uczestniczkami konkursu mogą być dziewczynki i panie, mieszkanki Doliny Białej Lądeckiej (Gminy Lądek-Zdrój i Stronie Śląskie) oraz osoby odwiedzające nasz teren, w następujących kategoriach wiekowych:
• Dziewczynki do 12 lat
• Babeczki od 12 lat wzwyż

IV. Warunki udziału i przebieg konkursu
1. Zapoznanie się z regulaminem konkursu i akceptacja jego warunków.
2. Wykonanie projektu według własnego pomysłu z materiałów ogólnie dostępnych (tkanina, papier, karton, tektura, bibuła, słoma, rośliny żywe lub sztuczne, włóczka, folia itp.)
3. Zgłoszenie udziału w konkursie przyjmowane będą do godz. 16.00 w dniu 5 sierpnia, w siedzibie Organizatora, tel. 74 8146562.
4. Prezentacja spódnic odbędzie się w dniu 6 sierpnia 2022 r. podczas wydarzenia „Lądeckie Cudawianki” na lądeckim Rynku.

V. Kryteria oceny konkursu
1. Przebrania będą oceniane według podziału na kategorie wiekowe.
2. Spódnice oceniane według następujących kryteriów:
pomysłowość,
estetyka wykonania stroju,
wkład pracy.
3. Jury konkursowe oceniając uczestniczki konkursu, przyznawać będzie miejsca zgodnie z powyższymi kryteriami oceny.
4. Pula nagród w konkursie wynosi 1200 zł. Fundatorem nagród jest Gmina Lądek-Zdrój

VI. Ogłoszenie wyników
1. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi w dniu 6 sierpnia 2022 r. podczas wydarzenia „Lądeckie Cudawianki” na lądeckim Rynku.
2. Laureatki konkursu są zobowiązane do osobistego odbioru nagrody (w przypadku osób małoletnich nagrodę kwituje dorosły opiekun).
3. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie www.ckirladek.pl oraz na Facebooku CKiR.

VII. Postanowienia końcowe
1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody przez uczestniczka lub prawnego opiekuna uczestnika konkursu na wykorzystanie danych osobowych i wizerunku uczestnika w celu wyłonienia zwycięzcy konkursu i przyznania nagrody.
2. Uczestnik lub Opiekun prawny uczestnika konkursu wyraża zgodę na umieszczenia danych osobowych i wizerunku uczestnika w materiałach publikowanych przez organizatora i na stronie internetowej organizatora.
3. Uczestnik lub Opiekun prawny uczestnika konkursu ma prawo wglądu do danych osobowych uczestnika oraz ich weryfikacji.
4. Regulamin konkursu opublikowany jest m.in na stronie internetowej www.ckirladek.pl.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny.

Organizatorzy:

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lądeckiej
Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju
Kawiarnia Artystyczna „Dom Klahra”
Stowarzyszenie Kultura u Źródeł