Deklaracja Dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności internetowej

CENTRUM KULTURY i REKREACJI w Lądku-Zdroju zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://ckirladek.pl/
Data publikacji strony internetowej: 12.03.2017
Data aktualizacji strony internetowej: 20.09.2020

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).

Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) – lub są skanami dokumentów.

Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Nie wszystkie pliki graficzne zawierają metadane. Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny.

Filmy, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej nie posiadają napisów dla osób głuchych i głuchoniemych.

Funkcjonalności WCAG 2.1 dla strony www https://ckirladek.pl/
• Pomocnicze przyciski ułatwień dostępu z czcionką ikon (elementy sterujące włączania / wyłączania).
• Przyciski z funkcją zmiany rozmiaru czcionki, kontrastu i skali szarości.
• Ustawienia użytkownika (podkreślanie linków, podświetlanie tytułów i linków, kontrastowe kolory, usuwanie animacji) zapisywanie za pomocą plików cookie (od strony do ustawień strony).
• Dostosowywanie logo ułatwień dostępu (kolor tła + kolor logo), tryb sepii, tryb monochromatyczny.
• Możliwość wyłączenia stylów css oraz animacji.
• Moduł odczytywania głosowego treści strony.

Data sporządzenia: 20.09.2020

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Monika Słonecka, e-mail: ckirpromocja@ladek.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 748146562. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Deklaracja dostępności architektonicznej

Budynek: Centrum Kultury i Rekreacji, pl. Staromłyński 5, 57-540 Lądek-Zdrój

Do budynku prowadzą 2 wejścia.
Do wejścia od ulicy Kościuszki prowadzą schody, wejście nie jest zabezpieczone poręczami. Do wejścia bocznego prowadzą schody oraz podjazd dla wózków i osób niepełnosprawnych, wejście jest zabezpieczone poręczami bocznymi.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
W budynku jest winda.
Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze.
W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W budynku nie możliwości skorzystania z usługi tłumacza migowego.

ROZMIAR CZCIONKI