Konkursy Kultura

Konkurs ŚWIĘTY JERZY – PATRON LĄDKA-ZDROJU

Regulamin rodzinnego konkursu plastycznego „ŚWIĘTY JERZY – PATRON LĄDKA-ZDROJU”

Konkurs realizuje Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju w ramach obchodów Dnia Patrona Lądka-Zdroju Świętego Jerzego
CELE:
– promowanie twórczości plastycznej
– pobudzanie twórczego spojrzenia na świat i rozwijanie wyobraźni
– doskonalenie umiejętności manualnych
– wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez wspólne wykonywanie zadania.

WARUNKI KONKURSU:
1. Konkurs adresowany jest do rodzin z dziećmi w wieku 5-10 lat.
2. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej, która ilustrować będzie postać Św. Jerzego jako Patrona Lądka-Zdroju.
3. Format A4. Technika dowolna.
4. Pracę plastyczną na odwrocie należy podpisać imieniem i nazwiskiem identyfikującym Rodzinę oraz podać wiek dziecka i pozostałych uczestników oraz tel. kontaktowy. Składając prace uczestnik zobligowany jest do podpisania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
5. Prace należy składać do 25 kwietnia 2024 r. (czwartek) w CKiR, pl. Staromłyński 5. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane przez Jury konkursu.
6. Organizator konkursu nie zwraca prac konkursowych.
7. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi 27 kwietnia 2024 r. podczas obchodów Dnia patrona Lądka-Zdroju ok. godz. 15.00 na terenie dawnych kortów tenisowych przy ul. Leśnej.
8. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.
9. Dostarczenie pracy konkursowej przez rodzica/ opiekuna prawnego oraz podpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udział osoby niepełnoletniej w konkursie.

Kontakt do Organizatora: Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju, tel. 74 8146 562, ckir@ladek.pl

Karta zgłoszeniowa

Klauzula informacyjna