Konkursy Kultura

Pojedźmy kochanie do Lądku…

Konkurs pod patronatem burmistrza Lądka-Zdroju na interpretację piosenki Agnieszki Osieckiej "Źródło Jan"

Czyż nie byłoby wspaniale usłyszeć w naszym Parku Zdrojowym śpiewu „Pojedźmy, kochanie, do Lądku” Agnieszki Osieckiej?! To nasz hymn nieoficjalny przecież!
Znalazł się w końcu znakomity pretekst. Jest nim konkurs, do udziału, w którym zapraszamy wszystkich: mieszkańców i gości, dzieci i seniorów – śpiewać każdy może!

„Źródło Jan” Agnieszka Osiecka

Spotkałam cię kiedyś przy źródle Jan,
wiedziałam od razu: ten pan, to TEN pan.
I staliśmy cisi, weseli, źródlani
aż nagle szepnąłeś: „Tęskniłem do pani”.
A potem czas pognał, popędził w tan,
i zniknął nam Lądek i źródło Jan.

Pojedźmy, kochanie, do Lądku,
zacznijmy od początku.
Nim słońce się stoczy do Złotych Gór,
w kolorach zachodu, jak w wieńcu z piór
staniemy zdumieni na vis-à-vis,
znów ty i ja, znów ja i ty.

Pojedźmy, kochanie, do Lądku,
zacznijmy od początku.
Gdy słońce powróci zza Złotych Gór
a ptaki się złączą w poranny chór
obudzisz się przy mnie, o miły mój,
znów ty i ja, i Lądek-Zdrój.

Ja nie wiem już sama, w co ze mną grasz:
I lustra unikam… Ta twarz. Co ta twarz…
A byliśmy tacy weseli bez przerwy,
gdy Lądek nam tulił i dusze, i nerwy.
Nim czas tak pogonił, popędził w tan
i zabrał nam Lądek i źródło Jan.

Pojedźmy, kochanie, do Lądku…

 

Pliki do pobrania:

Regulamin konkursu
Formularz zgłoszeniowy


 

REGULAMIN KONKURSU
NA INTERPRETACJĘ PIOSENKI „ŹRÓDŁO JAN” AGNIESZKI OSIECKIEJ

I Organizator

Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju.

II Cele Konkursu

1. Promocja Lądka-Zdroju poprzez prezentację piosenki „Źródło Jan” z tekstem Agnieszki Osieckiej.

2. Zachęcanie do rozwijania twórczości artystycznej w oparciu o wysokie wzorce kulturowe.

III Warunki uczestnictwa

Konkurs jest adresowany do amatorów i twórców profesjonalnych (zwanych dalej Uczestnikiem).

IV Zasady ogólne

1. Przedmiotem Konkursu jest samodzielnie stworzona przez Uczestnika interpretacja (aranżacja i wykonanie) utworu „Źródło Jan” do tekstu Agnieszki Osieckiej.

2. Warunkiem udziału w konkursie jest stworzenie przez Uczestnika oraz przesłanie nagranego wykonania własnej wersji piosenki opartej na tekście „Źródło Jan” autorstwa Agnieszki Osieckiej oraz przesłanie zgłoszenia zgodnie ze wszystkimi wymaganiami wymienionymi w części V niniejszego regulaminu.

3. Autorem muzyki – o ile kompozycja będzie miała charakter autorski – i wykonawcą utworu musi być Uczestnik.

4. Organizator oferuje możliwość udostępnienia posiadanego podkładu do utworu.

5. Konkurs składa się z dwóch etapów: konkursu właściwego, czyli oceny nadesłanych utworów oraz publicznej prezentacji laureatów konkursu.

6. Organizator powoła jury konkursu. Skład Jury zostanie podany do wiadomości publicznej po zakończeniu przesyłania zgłoszeń.

7. Udział w konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

8. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby organizacji i promocji konkursu. W przypadku Uczestników, którzy nie ukończyli 18-tego roku życia, zgodę wyrażają ich opiekunowie prawni. Osobom wyrażającym zgodę przysługuje prawo wglądu do przekazanych danych oraz do ich poprawienia, a także ewentualnego usunięcia.

9. Piosenka konkursowa – melodia lub sposób jej wykonania – nie może naruszać praw osób trzecich, w tym praw autorskich, dóbr osobistych, w tym prawa do ochrony wizerunku, danych osobowych.

10. Nadesłanie zgłoszenia konkursowego jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi Konkursu przez Uczestnika nieodpłatnej, bezterminowej i nieograniczonej terytorialnie zgody na:
a) umieszczenie utworu oraz jego wykonania w serwisach i publikacjach internetowych Organizatora Konkursu,
b) wykonanie kopii piosenek oraz ich prezentację lub powielenie w materiałach promocyjnych i edukacyjnych związanych z Konkursem oraz w innych publikacjach związanych z działalnością Organizatora.

11. Przystąpienie do konkursu oznacza zgodę każdego z autorów na postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie.

12. Uczestnik może nadesłać tylko jeden utwór.

13. Konkurs rozpoczyna publikacja niniejszego regulaminu. Utwory należy nadsyłać do 15 sierpnia 2021 r.

14. Prezentacja laureatów konkursu odbędzie się 22 sierpnia 2021 r. w Parku Zdrojowym w Lądku-Zdroju w godzinach przedpołudniowych. Organizator zapewnia nagłośnienie.

V Eliminacje

1. Nadesłane zgłoszenie powinno zawierać:
a) wypełniony i podpisany przez Uczestnika formularz zgłoszeniowy, który może zostać przekazany Organizatorowi w wersji zeskanowanej,
b) utwór muzyczny w formacie MP3 (plik) opisany imieniem i nazwiskiem Uczestnika,
c) w przypadku pracy zbiorowej zgłoszenia dokonuje lider grupy.

2. Zgłoszenia należy dokonać drogą elektroniczną na adres: ckir@ladek.pl.

3. Po otrzymaniu i weryfikacji zgłoszeń pod względem spełnienia wymogów formalnych konkursu, Jury zapozna się z nadesłanym materiałem i wybierze zwycięzców konkursu.

4. Jury na posiedzeniu niejawnym wybierze zwycięzcę konkursu i niezwłocznie poda wynik konkursu do publicznej wiadomości, nie później jak dnia 17 sierpnia 2021 r. Lista zwycięzców Konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora a także przesłana drogą elektroniczną do Uczestników konkursu.

VI Nagrody

Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody pieniężne, odpowiednio:
– miejsce I – 500 zł,
– miejsce II – 300 zł,
– miejsce III – 200 zł.

VII Postanowienia końcowe

1. Decyzje podjęte przez Jury Konkursu są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
2. Jury ma prawo nie przyznać nagrody.
3. Obrady Jury są tajne.
4. Skład Jury może ulec zmianie.
5. Ostateczna interpretacja postanowień niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Konkursu, w tym do jego odwołania.

 

Kontakt do Organizatora:

Centrum Kultury i Rekreacji, pl. Staromłyński 5
tel. 74 8146 562, ckir@ladek.pl