Edukacja Pracownie

LĄDECKA AKADEMIA TAŃCA

LĄDECKA AKADEMIA TAŃCA 
przy Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju

 Improwizacje taneczne gr. I  4-6lat
czwartki godz.15.30-16.15


Improwizacje taneczne gr. II 7-10 lat
czwartki godz. 16.30-17.30

Na zajęcia obowiązują zapisy w biurze CKiR, tel. 748146562
Obecnie zajęcia są bezpłatne dzięki dofinansowaniu z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lądku-Zdroju

 

—————————————————————

REGULAMIN

 

Regulamin Lądeckiej Akademii Tańca

przy Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju

 

 1. Decyzja o uczestniczeniu w zajęciach tanecznych Lądeckiej Akademii Tańca organizowanych przez Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju jest równoznaczna z przyjęciem do wiadomości, zaakceptowaniem i zobowiązaniem do przestrzegania poniższego Regulaminu. W przypadku osób niepełnoletnich za przestrzeganie Regulaminu odpowiadają ich rodzice lub prawni opiekunowie.
 2. Uczestnikami zajęć organizowanych przez CKiR mogą być jedynie osoby, które przestrzegają niniejszego Regulaminu oraz mają uregulowaną za nie opłatę zgodnie z aktualnym cennikiem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu
 3. Uczestników zajęć obowiązuje karnet wstępu na zajęcia taneczne, który uczestnik otrzymuje po uiszczeniu opłaty. Opłatę za karnet należy wnieść najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć w biurze CKiR ( II piętro) pl. Staromłyński 5, Lądek-Zdrój 57-540 lub przelewem. Dane do przelewu znajdują się w punkcie 11 Regulaminu.

Osoby płacące przelewem odbierają karnet w biurze organizatora na podstawie potwierdzenia przelewu.

 1. Na sali podczas zajęć mogą przebywać jedynie osoby, które znajdują się na liście uczestników danych zajęć, czyli te, które dokonały odpowiedniej płatności zgodnie z punktem „2” Regulaminu. Z uwagi na komfort wszystkich uczestników, rodzice dzieci i inne osoby towarzyszące nie mają prawa przebywać na salach tanecznych bez zgody prowadzącego lub organizatora.
 2. Liczba osób w grupach jest ograniczona (25 osób). W przypadku zapełnienia się grupy, lista zostanie zamknięta, a osoby, które opłaciły udział w tych zajęciach po zamknięciu listy, otrzymają zwrot pieniędzy lub zostaną przepisane do innej grupy, o ile wyrażą na to zgodę.
 3. Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju, na życzenie rodziców dzieci uczestniczących w zajęciach Lądeckiej Akademii Tańca, zobowiązuje się przeprowadzać zajęcia otwarte, o których poinformuje zainteresowanych z min. tygodniowym wyprzedzeniem. Zajęcia takie będą organizowane minimum co 3 miesiące, a prawo wstępu na nie mają wszyscy zaproszeni przez uczestników goście.
 4. Każdy uczestnik przychodząc na zajęcia jest zobowiązany zgłosić pedagogowi prowadzącemu posiadanie aktualnego karnetu.
 5. Pedagog prowadzący ma prawo do wykluczenia z zajęć osoby, której zachowanie zakłóca przebieg zajęć bez zwrotu wpłaconych przez uczestnika pieniędzy za te zajęcia. Uczestnicy zajęć dla dzieci i młodzieży do 12 roku życia zostają wykluczeni z udziału w zajęciach, ale pozostają na sali tanecznej pod opieką instruktora.

 

PŁATNOŚCI

 1. Centrum Kultury jako organizator zajęć Lądeckiej Akademii Tańca zastrzega sobie możliwość zmiany cennika zajęć który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. O planowanej zmianie cennika organizator poinformuje uczestników z 2 -miesięcznym wyprzedzeniem.
 2. Opłaty za zajęcia można dokonać w formie gotówkowej w biurze CKiR pl. Staromłyński 5 (II piętro) lub przelewem na konto

Dane do przelewu:

Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju

 1. Staromłyński 5, 57-540, Lądek-Zdrój

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Strzelinie Oddział Lądek-Zdrój
nr konta: 62 9588 0004 3900 3001 2000 0010

w tytule należy wpisać: imię i nazwisko uczestnika- ZAJĘCIA TANECZNE

 1. Uiszczenie opłaty za zajęcia jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem i jego akceptacją.
 2. Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju ma możliwość zwolnienia uczestnika z opłat za zajęcia na podstawie pisemnego wniosku rodzica lub pedagoga prowadzącego. Zwolnienie z opłat może wynikać z wysokich osiągnięć uczestnika lub trudnej sytuacji finansowej.

SPRAWY ORGANIZACYJNE DOTYCZĄCE ZAJĘĆ

 1. W przypadku małej ilości uczestników warsztatów CKiR ma prawo rozwiązać grupę. W takim przypadku proponuje udział w zajęciach innej grupy lub zwraca wpłacone przez uczestnika pieniądze za niewykorzystane zajęcia.
 2. W sytuacjach losowych CKiR ma prawo do odwołania zajęć. Zostaną one zrealizowane w innym terminie ustalonym z uczestnikami. Jeśli uczestnik nie może wziąć w nich udziału, niewykorzystana za nie kwota zostanie zaliczona na poczet kolejnych zajęć lub zwrócona.
 3. Zabrania się filmowania, nagrywania i fotografowania zajęć bez zgody CKiR lub pedagoga prowadzącego.
 4. Organizator ma pełne prawa do fotografowania, nagrywania i filmowania zajęć oraz wykorzystania uzyskanego materiału na wszelkich polach eksploatacji oraz może udzielać zgody innym podmiotom w tym zakresie.
 5. Uczestnik zajęć i/lub jego prawny opiekun wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku na potrzeby promocji Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju w przypadku publikacji zdjęć i filmów z zajęć przez organizatora oraz partnerów współpracujących z organizatorem.